بیمه بیکاری

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی آبکوه

شرایط استحقاق مقرری بیمه بیکاری

درخواست کنندگان استفاده از مقرری بیمه بیکاری می بایست دارای شرایط زیر باشند:

1)کارگر مشمول قوانین کار وتامین اجتماعی و کار کشاورزی باشد.
2)مشمول قوانین استخدام کشوری ، لشکری و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشند. 3)کارگر کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می گیرد،نباشد.
4)بیکاری بدون میل و اراده باشد .
5)کارگر، بیمه شده اجباری باشد.
6)لیست 3 درصد حق بیمه بیکاری کارگر توسط کارفرما ارسال شده باشد.
7)کارگرشاغل در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه (کارگر دائمی یا در اثنای قرارداد) یا 12 ماه ( کارگر اتمام قرارداد) سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
8)تابعیت ایرانی داشته باشد.
9)بازنشسته و از کار افتاده کلی نباشد.
10)آماده به کار باشد.
11)ظرف 30 روز پس از بیکاری ، درخواست مقرری بیمه بیکاری خود را بهدفتر کاریابی غیر دولتی تحت نظارت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه نماید.

یاد آوری یک:مراجعه بعد از 30 روز با عذرموجه و یا تشخیص هیات حل اختلاف تا 3 ماه امکان خواهد بود. یاد آوری دو:چنانچه متقاضی در آخرین روز مهلت 30 روزه برای ارائه درخواست مراجعه نماید و مدارک مورد نیاز را همراه نداشته باشد ، برای ارائه مدارک فقط یک روز کاری فرصت دارد.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

مدارکی که برای تشکیل پرونده از متقاضی دریافت بیمه بیکاری گرفته میشود به شرح ذیل میباشد:

مدارک عمومی

1)اصل کارت ملی
2)اصل و یا کپی مدرک تحصیلی
3)کارت پابان خدمت یا معافیت
4) تلفن همراه بنام متقاضی
5)شماره شبا نزد یکی از شعب بانکهای دولتی (بهترین گزینه بانک رفاه میباشد)

مدارک اختصاصی
در این بخش متقاضیان به دو دسته تقسیم میشوند:


دسته اول : کارگران اتمام قرارداد
کارگرانی که تاریخ قرارداد کتبی کار آن ها به پایان رسیده و کارفرما با آنها قرارداد جدید امضاء نمیکند.
نکته مهم: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای این دسته:

1)اصل و یا نسخه برابر اصل آخرین قرارداد(یکسال منتهی به بیکاری)
2)اصل و یا نسخه برابر اصل نامه عدم نیاز که با امضاء و مهر کارفرما تایید شده باشد.
توضیح:
در صورتیکه کارفرما از ارائه نامه عدم نیاز و یا قرارداد متقاضی امتناع نماید.متقاضی می بایستی به مراجعه حل اختلاف کار مراجعه نماید.

دسته دوم:کارگران دائمی اخراج شده و کارگران اخراج شده در اثنای قرارداد
کارگران فاقد قرارداد کار که توسط کارفرما اخراج شده باشند و یا کارگران قراردادی که در اثنای قرارداد اخراج شده باشند.

مدارک مورد نیاز برای این دسته:

1)اصل یا نسخه برابر اصل دادخواست ارائه شده به مراجع حل اختلاف قانون کار
2)اصل یا نسخه برابر اصل آراء مراجع قانونی اعم از هیات تشخیص ، هیات حل اختلاف ،دیوان عدالت اداری
توضیح یک:درصورتیکه کارگر دادخواست خود به مراجع حل اختلاف قانون کار درخواست بازگشت به کار داده باشد و مراجع مذکور بیکاری وی را غیر ارادی تشخیص دهند ، تسویه حساب کارگر با کارفرما خارج از مراجع فوق دلیل بر ارادی بودن بیکاری نمی باشد.
توضیح دو:چنانچه متقاضی در دیوان عدالت اداری شکایت نموده باشد. تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری موضوع قابل بررسی نمیباشد و به محض رای قطعی دیوان ، بررسی موضوع به جریان می افتد.( متقاضی حداکثر 10 روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارائه نماید.)