آیین نامه ها و مقالات

در این قسمت میتوانید به برخی از آیین نامه های ابلاغ شده توسط ادارات کار، تامین اجتماعی
و همچنین مقالات و اخبارمرتبط با اداره کار و سازمان تامین اجتماعی دسترسی پیدا کنید.

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری

مدت پرداخت بیمه بیکاری بستگی به سابقه پرداخت حق بیمه دارد. اما درنهایت مدت آن برای مجردین از ۳۶ ماه و متاهلین از ۵۰ ماه بیشتر نخواهد شد. البته محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد.

سابقه پرداخت حق بیمه متاهلین با متکفلین افراد مجرد
از ۶ تا ۲۴ ماه کامل۱۲ ماه۶ ماه
از ۲۵ تا ۱۲۰ ماه۱۸ ماه۱۲ ماه
از ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه۲۶ ماه۱۸ ماه
از ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه۳۶ ماه۲۶ ماه
از ۲۴۱ ماه به بالا۵۰ ماه۳۶ ماه

استثناء: افراد مسن مشمول قانون بیکاری که در زمان بیکار شدن ۵۵ سال یا بالاتر سن و سابقه پرداخت ۱۰ سال حق بیمه دارند، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند.

مبلغ پرداختی بیمه بیکاری چگونه محاسبه می‌شود؟

فردی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود.

میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که براساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آن‌که از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده بیشتر نباشد.

بیمه بیکاری در چه صورتی قطع خواهد شد؟

  • بیمه‌شده دوباره به کار اشتغال یابد.
  • بیمه‌شده از قبول شغل مشابه پیشنهادشده خودداری کند.
  • بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت کند یا دچار ازکارافتادگی کلی شود.
  • مدت زمانی که بیمه بیکاری به شخص تعلق می‌گیرد پایان یابد.
  • بیمه‌شده فوت کند.
  • بیمه‌شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی خودداری کند.